MỨC NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2022

Thuế môn bài   là tên gọi phổ biến của lệ phí môn bài, đây là khoản thu định kỳ hằng năm vào Ngân sách nhà nước của doanh nghiệp, hộ kinh do...
Thuế môn bài  là tên gọi phổ biến của lệ phí môn bài, đây là khoản thu định kỳ hằng năm vào Ngân sách nhà nước của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

Các đối tượng phải nộp thuế môn bài bao gồm: 

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 

– Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã. 

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 

– Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. 

– Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

– Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên. 

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Do đó, sau khi thành lập công ty hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh, bạn cần phải biết mức nộp lệ phí môn bài và thời hạn để nộp lệ phí môn bài theo đúng quy định 

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2022 

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: 

- Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

STT Người nộp thuế Số tiền 
 1 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm ( Tiểu mục 2862 )  
 2 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm ( Tiểu mục 2863 )  
 3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm ( Tiểu mục 2864 )  

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: 

- Căn cứ vào tổng doanh thu mà mức nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: 

STT Người nộp thuế Số tiền 
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm 
 2 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm 
 3 Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm 

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTCđược sửa đổibởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC quy định như sau: 

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm mới ra kinh doanh của hộ kinh doanh như sau: 

- Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản) là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm trước liền kề của hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm hoạt động cho thuê tài sản) của các địa điểm kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính . 

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất, kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.” 

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài. 

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời gian nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài như sau:  

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

b) Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. 

Thời hạn nộp tiền thuế môn bài  

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP 

 Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. 
 
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau: 
 
- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn. 
 
- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn. 
 
b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau: 
 
- Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động. 
 

- Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.” 

Các trường hợp được miễn thuế môn bài 

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. 

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối. 

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. 

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử). 

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.” 

7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.” 

8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với: 
 
a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới). 
 
b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 
c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài. 
 
9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 
 
a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài. 
 
b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài. 
 
c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 
10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

Một số câu hỏi về lệ phí môn bài: 

  1. Công ty BA MIỀN thành lập vào ngày 17/09/2022 với vốn điều lệ là 18.000.000.000đ. Như vậy trong năm 2022 công ty có được miễn lệ phí môn bài không, có phải nộp tờ khai không. Trong năm 2023 cần phải nộp những gì. 
  • Công ty thành lập vào năm 2022 thuộc đối tượng miễn lệ phí môn bài. Nhưng vẫn phải nộp tờ khai môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2023. 
  • Năm 2023 công ty sẽ phải nộp lệ phí môn bài : mức nộp là 3.000.000 đồng/năm. 
  1. Công ty  ABC tạm ngưng kinh doanh thì có phải đóng lệ phí môn bài hay không ? 

  • Nếu tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm. 

COMMENTS

Công ty TNHH Tư vấn Kế toán - Thuế Ba Miền
Mã số thuế: 0312378929
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, HP Cons Building, Số 2/13A Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, HCM
ĐT: 0933 270 386
Email: lienhe@kiemtoan3m.com
Web: www.kiemtoan3m.com
Công ty Kế Toán - HOTLINE: 0933 270 386 - Công ty Kiểm Toán
Tên

Chế độ kế toán,2,chuyên môn,1,Giao dịch liên kết,2,giới thiệu,2,hóa đơn,3,kế toán,11,khấu hao,1,kiểm toán,8,Lãi vay,1,Lĩnh vực khác,1,Luật Chứng khoán,1,Luật kế toán,1,Luật quản lý thuế,3,Thuế,8,Thuế GTGT,1,tin tức,153,TNDN,2,
ltr
item
Kiểm Toán 3M: MỨC NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2022
MỨC NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2022
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_z_TULc5xyZJpoy5Q_rYsBajdQAsNrIYVt_H-8pdZecMPipZ_HrqAq0Xp-a5JZwvI9cmdXeggwvAVI6TOowffdZVHj4psIGBG1JnLJocssy-mTf1fWi4OdMH5XrqEgj4w_YiZzJTwGjk_gI-mV7NAt8eLHN5XlL8XyoJtjYB-krKLgK4aldDOy_uAKw/w640-h360/Khung%20%E1%BA%A5n%20ph%E1%BA%A9m%20%C4%91%C4%83ng%20WEB%20THEME%20(1).png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_z_TULc5xyZJpoy5Q_rYsBajdQAsNrIYVt_H-8pdZecMPipZ_HrqAq0Xp-a5JZwvI9cmdXeggwvAVI6TOowffdZVHj4psIGBG1JnLJocssy-mTf1fWi4OdMH5XrqEgj4w_YiZzJTwGjk_gI-mV7NAt8eLHN5XlL8XyoJtjYB-krKLgK4aldDOy_uAKw/s72-w640-c-h360/Khung%20%E1%BA%A5n%20ph%E1%BA%A9m%20%C4%91%C4%83ng%20WEB%20THEME%20(1).png
Kiểm Toán 3M
https://www.kiemtoan3m.com/2022/09/muc-nop-le-phi-mon-bai-nam-2022.html
https://www.kiemtoan3m.com/
https://www.kiemtoan3m.com/
https://www.kiemtoan3m.com/2022/09/muc-nop-le-phi-mon-bai-nam-2022.html
true
3624626588498219749
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Xem thêm Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem tất cả Bạn Hãy Xem Thêm LABEL ARCHIVE Tìm Kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG QUAN TRỌNG STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Menu